ویدئو پروژکتور

ویدئو پروژکتور ویدئو پروژکتور را می توان یک دوربین معکوس در نظر گرفت یعنی به جای اینکه نور را دریافت کند ،نور را از لنز به بیرون ارسال می کند. انواع ویدئو پروژکتور ها: 1- ویدئو پرژتور جیبی 2- ویدئو پر...